Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА сайта:

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между фирма Статекс ООД, наричано по-долу "ТЪРГОВЕЦ", от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн. www.stenliyarn.com  наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга.

.Статекс ООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК БГ115313190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Акад. Петър Динеков 10, имейл адрес: statex@abv.bg

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.stenliyarn.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на "ТЪРГОВЕЦА" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ТЪРГОВЕЦА", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и "ТЪРГОВЕЦА".

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от "ТЪРГОВЕЦА"на ПОТРЕБИТЕЛЯ, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. "ТЪРГОВЕЦА" e електронен магазин, достъпен на сайта на "ТЪРГОВЕЦА", чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от "ТЪРГОВЕЦА" стоки.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) "ТЪРГОВЕЦА" идентифицира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на уеб сайта и на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) "ТЪРГОВЕЦА" има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след извършената от тях поръчка на стоки или услуги.Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката. Информацията включва и всяка друга, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от "ТЪРГОВЕЦА".

Чл. 4 (1) "ТЪРГОВЕЦА" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на поръчката на стоки и услуги - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В контактната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при поръчка, "ТЪРГОВЕЦА" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за "ТЪРГОВЕЦА" възникне задължение да предостави личната информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) "ТЪРГОВЕЦА" събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ТЪРГОВЕЦА".

(2) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 6 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извърши поръчка като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време(on-line) в Интернет на сайта на "ТЪРГОВЕЦА", да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Завърши поръчката", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "ТЪРГОВЕЦА", чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "ТЪРГОВЕЦА" може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на "ТЪРГОВЕЦА" по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "ТЪРГОВЕЦА" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни "ТЪРГОВЕЦА" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) При промяна на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той трябва да уведоми за това "ТЪРГОВЕЦА" по имейл

ПОРЪЧКА

Чл. 8 (1) Потребителите използват интерфейса на уеб сайта на "ТЪРГОВЕЦА", за да сключват договори за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от по телeфон или имейл "ТЪРГОВЕЦА".

(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга "ТЪРГОВЕЦА" си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 9 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уеб сайта на "ТЪРГОВЕЦА", ПОТРЕБИТЕЛЯT трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

(2) Необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯT да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯT получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 10 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уеб сайта на "ТЪРГОВЕЦА" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 11 "ТЪРГОВЕЦА" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 12 (1) "ТЪРГОВЕЦА" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "ТЪРГОВЕЦА". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 13 Когато ПОТРЕБИТЕЛЯT връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 14 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯT може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На уебсайта е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път и в магазин на "ТЪРГОВЕЦА" в град Пловдив, бул. 6-ти Септември 227.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 15 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 16 "ТЪРГОВЕЦА" не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "ТЪРГОВЕЦА".

ДОСТАВКА

Чл. 17 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако противното не е изрично указано на уеб сайта.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, "ТЪРГОВЕЦА" има право да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) "ТЪРГОВЕЦА" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 18 Доставката се извършва в сроковете, описани в сайта. При извънредни обстоятелства "ТЪРГОВЕЦА" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 19 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата, вместо до входната врата на жилището.

Чл. 20 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 22 "ТЪРГОВЕЦА" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уеб сайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 23 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми недвусмислено "ТЪРГОВЕЦА" за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) "ТЪРГОВЕЦА" публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ "ТЪРГОВЕЦА" предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път по имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне стоките за своя сметка на адреса в контактната страница на уеб сайта задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на "ТЪРГОВЕЦА"или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) "ТЪРГОВЕЦА" има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми "ТЪРГОВЕЦА" за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора "ТЪРГОВЕЦА" е направил разноски и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, "ТЪРГОВЕЦА" има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 24(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл. 25 "ТЪРГОВЕЦА" възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него цена за върнатите стоки

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 26 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Всички продукти предлагани в онлайн магазина на "ТЪРГОВЕЦА" трябва да се прилагат спрямо описанията на производителите им.

(3) Отговорността за  за прилагането на продуктите закупени от онлайн магазина е изцяло за ПОТРЕБИТЕЛЯ и "ТЪРГОВЕЦА" не носи отговорност за използването им.

(4) "ТЪРГОВЕЦА" носи отговорност само за професионалните услуги които извършва.

(5) "ТЪРГОВЕЦА" не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употреба на даден продукт.

(6) Описанията на продуктите в уеб сайта имат информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе за избора и начина на ползване на предлаганите продукти.

Чл. 27 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 28 ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 29(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, "ТЪРГОВЕЦА" ще запази на ПОТРЕБИТЕЛЯ първоначалните гаранционни условия.

Чл. 30 (1) При предявяване на рекламацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от "ТЪРГОВЕЦА" телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. "ТЪРГОВЕЦА" представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. -  ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

(3). При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 31 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

(3) Ако "ТЪРГОВЕЦА" е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 32 (1) "ТЪРГОВЕЦА" поддържа регистър на предявените рекламации. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато "ТЪРГОВЕЦА" удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 33 (1) "ТЪРГОВЕЦА" при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 34 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) "ТЪРГОВЕЦА" е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35 "ТЪРГОВЕЦА" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 36(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта на "ТЪРГОВЕЦА" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "ТЪРГОВЕЦА" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "ТЪРГОВЕЦА", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "ТЪРГОВЕЦА", "ТЪРГОВЕЦА" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на "ТЪРГОВЕЦА".

Чл. 37 (1) "ТЪРГОВЕЦА"се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) "ТЪРГОВЕЦА"си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. "ТЪРГОВЕЦА"има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на "ТЪРГОВЕЦА" или прекратяване поддържането на уеб сайта му.

Чл. 39 Извън посочените по-горе случаи всяка отстраните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 40 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от ПОТРЕБИТЕЛЯ или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на "ТЪРГОВЕЦА" са Комисия за защита на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни(КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700111 22

email: info@kzp.bg

адрес:гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел:02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес:София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

СПОРОВЕ

Чл. 42(1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на /http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ междупотребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство надоброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между "ТЪРГОВЕЦА" и ПОТРЕБИТЕЛЯ е

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. Пловдив и район на действие територията на гр.Пловдив, Пловдивска област

(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 43 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 44 (1) "ТЪРГОВЕЦА" се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми "ТЪРГОВЕЦА" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от ПОТРЕБИТЕЛЯ без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 45 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива